General

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 081773379

ARTICLE 1 – GENERAL
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS
(WRSR) en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 If one or more clauses in these terms and conditions are at any time wholly or partially void or nullified, the remaining clauses in these terms and conditions shall remain in full force and effect.

ARTICLE 2 – OFFERS (offers, quotations and formation of agreement)
2.1 All offers and quotations, regardless of how they are made, are without obligation.
2.2 WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

ARTICLE 3 – PRICE
3.1 Price quotations are always made on the basis of the cost price factors applicable at the time of the purchase and/or order such as raw material prices, repair rates, excise duties, etc., and apply or store or workshop.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

ARTICLE 4 – PAYMENT
4.1 Het aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
4.2 AIle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op een door WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS aan te wijzen bankrekening op basis van een factuur.
4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTICLE 5 – DELIVERY
5.1 Delivery shall be made by making the goods available in the store or workshop or at the agreed location.
De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in een WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS winkel zijn gekocht zijn voor rekening en risico van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS.
5.2 With regard to the delivery time, the product shall be deemed to have been delivered when it is available for transfer of possession to the customer, or at least can be placed under the customer’s control, and is ready, and the customer has been informed of this.
5.3 The delivery times indicated are indicative and are subject to change in the interim.
Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS van rechtswege in verzuim is.
Further notice of default is always required for this purpose.
Merely exceeding the delivery time does not entitle the client to compensation or dissolution of the agreement.

ARTICLE 6 – SECURITY AND CANCELLATION
6.1 WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Client will comply with it upon first request.
6.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk – om welke reden dan ook – toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen.
Deze vergoeding kan door WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.
6.4 Indien opdrachtgever een opdracht voor speciaal voor opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Inleverdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS, onverminderd het recht van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:
1-2 days after order:10%
3-7 days after order:25%
8-14 days after order:40%
14-30 days after order:60%
6.5 Client must cancel in writing in all cases.
To determine the time of cancellation, the moment of receipt of said cancellation at Prins International Trading will apply.

ARTICLE 7 – UNCOLLECTED REPAIRED OR PIECES ORDERED FROM THIRD PARTIES
7.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven — van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde product gereed is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, is WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS bevoegd het product te verkopen en al hetgeen aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.
7.2 Customer may, for three months after the sale of the repaired product, collect the proceeds of the sale, less the full repair cost and all expenses of safekeeping, auction and administration, from the store.
Na verloop van deze periode is opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde product aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS verschuldigd per aangebroken maand.
7.3 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen — waarvan de laatste schriftelijk ¬van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde product op te halen, is WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS bevoegd het product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het product is aangekocht te retourneren.

ARTICLE 8 – TRANSFER OF RISK AND OWNERSHIP
8.1 The risk of loss, direct or indirect damage or decrease in value for delivered goods shall pass to the client if and as soon as the goods are made available to the client and the product is considered delivered within the meaning of Article 5 paragraph 1.
8.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS heeft voldaan.

ARTICLE9 ADVERTISING AND WARRANTY
9.1 Client shall thoroughly inspect the delivered goods for defects at the time the goods are made available to him.
9.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS te geschieden.
9.3 Claims in respect of non-visible defects must be made immediately after discovery, but at the latest within 14 days after the expiry of the warranty period referred to in paragraph 6.
9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS terzake van de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Legal actions in this regard must be brought within 1 year of the timely claim under penalty of expiry.
9.5 Opdrachtgever dient WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.
9.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS in zowel voor de deugdelijkheid van het door WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
9.7 In any case, the warranty does not cover defects occurring in or wholly or partially resulting from:
Buyer’s failure to observe operating instructions or improper, and/or injudicious use and/or other than anticipated normal use; Normal wear and tear;
Maintenance not performed or not performed correctly and/or in a timely manner;
Assembly/installation or repair by third parties, including client;
The application of any government regulation regarding the nature or quality of the materials used;
Materials or items used in consultation with client respectively;
materialen of zaken, die door opdrachtgever aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS ter bewerking zijn verstrekt;
Materials, items, methods and constructions, insofar as applied at the express instruction of the client, as well as of materials and items supplied by or on behalf of the client;
Door WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS heeft verstrekt.
9.8 Warranty on delivered goods never extends beyond the warranty given by the manufacturer or supplier of the goods (manufacturer’s warranty).
9.9 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

ARTICLE 10 – LIABILITY
10.1 De aansprakelijkheid van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.
10.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
This exclusion may not be invoked if such invocation, where appropriate, would lead to a result unacceptable according to the standards of reasonableness and fairness.
10.3 Mocht WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

ARTICLE 11 – REINFORCED DATA AND INTELLECTUAL PROPERTY
11.1 Data mentioned in catalogs, illustrations, drawings, size and weight specifications and the like are intended to give a general representation only.
No rights may be derived from these data unless they are expressly included in an agreement entered into by the parties.
11.2 WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS.

ARTICLE12 FORCE MAJEURE
12.1 Indien WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.
12.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedssfeer van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS liggende omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

ARTICLE 13 – APPLICATION OF LAW AND DISPUTES
13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS, of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS gevestigd is.

DISCLAIMER
WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website. This disclaimer applies to the content and use of the site. By using the site, you accept the disclaimer.
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS. This permission is not required for personal, non-commercial use. De informatie op www.wrsr.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Nevertheless, information published on the site may be incomplete and/or inaccurate. The information on the site is regularly supplemented and/or updated. WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Although every effort is made to prevent abuse, we are not responsible for information and/or messages sent by users of the website via the Internet. WATCH REPAIR SERVICE RUIJPERS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.